Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 I.

Základné ustanovenie 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
ALL IN ONE s.r.o.
IČ: 36 688 096
IČ DPH: SK2022258128
so sídlom: Šancová 19, 811 05 Bratislava
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42785/B
email: hello@flowertherapy.sk
telefón: +421 905 492 234
www.flowertherapy.sk
(ďalej len „predávajúci“)
 
 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.flowertherapy.sk (ďalej len „internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena za dopravu nie je zahrnutá v cene tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestnených v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • Vyplnením objednávkového formulára bez registrácie,
 • Vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho. 

IV.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Global Payments,
  • bankovým prevodom.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade platby bankovým prevodom je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Tovar je kupujúcemu doručený:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 4. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie a poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je doručený na emailovú adresu uvedenú v objednávke.
 6. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru alebo jeho zdržanie v prípade ak bola nesprávne uvedená adresa v objednávke kupujúcim na doručenie tovaru, nesprávne uvedené telefónne číslo na kupujúceho alebo nesprávne uvedené akékoľvek iné informácie v dôsledku čoho nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
 7. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mal byť tovar doručený podľa zadaných údajov v objednávke kupujúceho.
 8. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený nebola zastihnuteľná.
 9. V prípadoch uvedených v bodoch 13,14,15 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich 3 dní, počas ktorých si môže príjemca tovar prevziať. Ak príjemca zmešká lehotu, počas ktorej bude tovar uskladnený na predajni, predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar predať.
 10. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Cena opakovaného doručenia je 4,90 €.
 11. Pokiaľ objednaný tovar predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, kupujúcemu bude vrátená zaplatená suma na bankovú účet.
 12. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že nebude možné použiť niektoré kvety alebo farby kvetov v kyticiach. V takom prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s touto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, prípadne iné nároky a práva.
 13. Sukulenty a kaktusy v aranžmánoch sú dodávané na základe aktuálnej ponuky u dodávateľov, preto sa môže výsledný aranžmán líšiť od toho, ktorý je zobrazený na fotografii v internetovom obchode. Kupujúci s touto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, prípadne iné nároky a práva. 

V.

Zrušenie objednávky

 1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 1 hodiny po jej zrealizovaní alebo najneskôr 96 hodín pred zrealizovaním doručenia.
 2. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom zaslania emailu na adresu: hello@flowertherapy.sk alebo telefonicky na čísle: 0905 492 234.
 3. Pri zrušení objednávky musí kupujúci uviesť svoje meno, priezvisko, email kupujúceho a číslo objednávky. Predávajúci bude považovať za deň zrušenia objednávky ten deň, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.
 4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo považovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode flowertherapy.sk
 5. V prípade zaplatenej kúpnej ceny, budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu na ním uvedený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.
 6. Rezané kvety a produkty rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

VI.

Reklamácie

 1. Reklamácie tovaru rieši predávajúci.
 2. Reklamácia musí byť doručená emailom na adresu: hello@flowertherapy.sk alebo telefonicky na čísle: 0905 492 234.
 3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 48 hodín od doručenia tovaru.
 4. Rezané kvety možno považovať za tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, preto je kupujúci povinný doručiť tovar do predajne predávajúceho alebo poslať vierohodnú fotku, na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.
 5. V prípade výskytu vady u sukulentov a izbových rastlín je kupujúci povinný doručiť tovar do predajne predávajúceho alebo poslať vierohodnú fotku, na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej sumy.
 6. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.
 7. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 9. Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

VII.

Záruka

 1. Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dni od doručenia tovaru príjemcovi.

VII.

Doručovanie písomnej korešpodencie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. 

VIII.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť.
 2. Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu kupujúceho, žiadosť o nápravu zašle na emailovú adresu: hello@flowertherapy.sk. Ak predávajúci odpovie na žiadosť odmietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od odoslania na uvedenú mailovú adresu, prípadne nebude spokojný s riešením predávajúceho, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č.391/2015 o alternatívnom (mimosúdnom) riešení spotrebiteľských sporov, má právo na mimosúdny spôsob riešenia sporov.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .
 5. Náklady spojené s mimosúdnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

X.

Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.06.2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz